fbpx
/
807 Views1

Twoje maszyny potrzebują tych danych!

Systemy Rolnictwa Precyzyjnego,  będące fundamentem współczesnego, dochodowego rolnictwa, bazują na dokładnym poznaniu i zrozumieniu gleby.

Właściwości gleby mające największy wpływ na jej wydajność to te, od których zależy dostępność wody i składników pokarmowych. Tekstura gleby to proporcjonalna zawartość piasku, żwiru i gliny, ale również zawartość materii organicznej i topografia terenu. PH gleby, szczególnie poza optymalnym dla roślin zakresie, odgrywa wielką rolę w dostępności składników pokarmowych. Aby precyzyjnie zarządzać środkami produkcji rolnej, właściwości gleby muszą być również mapowane precyzyjnie. Przeterminowane i niskiej rozdzielczości badania gleby najprawdopodobniej spowodują kosztowne błędy.

Tradycyjne próbkowanie według stałej, regularnej siatki, większej niż 1/8 hektara, nie jest w stanie sprostać wymaganej precyzji oraz możliwościom oferowanym przez współczesne siewniki czy rozsiewacze.

Jedyną dostępną, wystarczająco precyzyjną i ekonomiczną metodą pozyskani danych jest skanowanie gleby w trybie ciągłym, ze zdecydowanie wyższą precyzją niż oferowane do tej pory rozwiązania.

 

Parametry opisujące glebę

Określenia „dobra” czy „zła” gleba już nie wystarcza. Co więcej, nie jest to żaden parametr, ponieważ rozważanie jakości gleby w tych kategoriach jest warunkowe i subiektywne.

Tak samo, jak temperatura czy ilość opadów, gleba również wymaga precyzyjnego scharakteryzowania za pomocą dedykowanych parametrów. Tylko w ten sposób można wyciągnąć wnioski, dokonać porównań, oraz, co najważniejsze, wdrożyć właściwą strategię.

EC – to przewodność elektryczna (lub poprawniej pod względem nomenklatury w fizyce – pozorna przewodność elektryczna lub elektro konduktancja). W dużym uproszczeniu jest to opór, który stanowi profil glebowy dla przepływającego przez niego prądu elektrycznego. Dla nas istotna jest informacja pochodząca z tego pozornie nierolniczego parametru.

Ponownie upraszczając, mniejszy opór dla prądu elektrycznego jest charakterystyczny dla gleb bardziej zwięzłych (gliny i iły), natomiast dla gleb luźniejszych (piaski i żwiry luźne), zdecydowanie większy. Ci, którzy pamiętają podstawy elektrotechniki domyślają się, że ma to związek ze stopniem magazynowania wody i soli przez różne rodzaje gleb.

Dzięki odkryciu tej rewelacyjnej metody pomiarowej i dzięki setkom badań i doświadczeń, otrzymaliśmy doskonałe narzędzie do szczegółowego mapowania zmienności gleby.

Dla celów usystematyzowania terminologii – uzyskane mapy są mapami tekstury gleby.

Tekstura gleby jest kluczowym parametrem wpływającym na warunki bytowe roślin (dostępność wody) oraz procesy biochemiczne w glebie (mineralizacja składników pokarmowych)

OM – zawartość materii organicznej, czyli po prostu zawartość próchnicy. Po raz kolejny, dzięki badaniom naukowym odkryto, że odbicie i pochłanianie światła (dokładnie pasm światła o różnej długości) wskazuje na zawartość materii organicznej w badanej glebie. Dzięki pomiarowi tego parametru w trybie ciągłym w czasie skanowania liniowego mamy możliwość pozyskania precyzyjnej mapy zmienności tego parametru

Znaczenie próchnicy glebowej dla życia roślin? Ogromne: mineralizacja kluczowych makroskładników (N, P, S), utrzymanie wilgotności, kompakcja, infiltracja i wiele innych.

Gleba o zawartości próchnicy 1% jest w stanie zmagazynować 250 tys. litrów wody i zmineralizować 25 kg azotu na 1 hektarze a już przy 2%, wartości te rosną do 500 tys. litrów wody i 50 kg N!

pH – kwasowość gleby. I znów użyję tu stwierdzenia „oczywisty”, bo takim jest ten parametr gleby. Poprzez bezpośredni pomiar z natychmiastowym, dokładnym odczytem który oferuje sonda skanera, możesz mapować zmienność Twojej gleby w tym zakresie. Posiadając informację o strefach na których występują ograniczenia przyswajalności składników pokarmowych (przy skrajnie niskich i wysokich pH), utrudniony rozwój systemu korzeniowego na skutek degradacji struktury gleby (przy niskich pH), jesteś w stanie właściwie i odpowiednio szybko zareagować.

Mapa terenu 3D. Jako uzupełnienie pomiarów właściwości fizycznych gleby, system TrueSoil Multiscan wykorzystuje precyzyjne mapowanie terenu z dokładnością geodezyjną. Pozyskane mapy wysokościowe o precyzji kilku centymetrów, pozwalają określić ukształtowanie powierzchni mające wpływ na wypłukiwanie i demineralizację składników pokarmowych.

Mapowanie gleby o niespotykanej skali

Prawdopodobnie, nie zaskoczyło Cię to co przeczytałeś przed chwilą. Być może nawet badałeś już swoją glebę na zawartość próchnicy czy EC (o pH nie wspomnę).

Jednak tak samo jak lupa pozwala zobaczyć więcej szczegółów, tak skanowanie on-line, czyli w trybie ciągłym i z wysoką rozdzielczością, tych trzech kluczowych parametrów, dostarczy Ci informacji które zaczną stanowić dla Ciebie rzeczywistą wartość.

Dlaczego? Mapa skanowania dostarcza informacji w rozdzielczości nawet 2000 pomiarów/ha. Dla porównania, standardowa metoda pobierania prób glebowych z której korzystasz obecnie, posiada rozdzielczość tylko 0,25 pomiaru/ha (1 pomiar na 4 hektary). Różnica jest kolosalna.

Mapa odczynu gleby (pH) wykonana w czasie skanowania gleby TrueSoil MultiScan na podstawie badania z rozdzielczością 10 pkt/1ha. Dla porównania, siatka tradycyjnego próbkowania o rozdzielczości 1 próba/1hektar

 

Więcej w kolejnym artykule z mini serii „Agrotechnology MultiScan”