fbpx
574 Views

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

to dokument na który często się powołujemy w umowach z naszymi klientami. Warto je poznać!

 1. Zamówienia
  • Zamówienia realizowane są zgodnie z ustaleniami z zamawiającym i standardowo obejmują maksymalnie 12 miesięcy (ze względu na terminy agrotechniczne, płodozmian, warunki pogodowe i inne)
  • W przypadku braku indywidualnych ustaleń z zamawiającym spisanych i zatwierdzonych w zamówieniu, zamówienie realizowane jest na podstawie standardowych warunków świadczenia usług firmy Agrotechnology
  • Zakres analiz chemicznych zamawiający zgłasza przed przystąpieniem do pobierania prób glebowych
  • Zgłoszenie żądania dodatkowych analiz po przekazaniu prób glebowych do laboratorium nie gwarantuje ich realizacji
  • Standardowo zamówienie dotyczy jednego podmiotu (indywidualne gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo rolne itp.). W przypadku zlecenia obejmującego większą ilość podmiotów, należy podać taką informację ora dane poszczególnych podmiotów w zamówieniu.
  • Nasze usługi wykonywane są w oparciu o najlepszą dostępną technologię, procedury i wiedzę oraz obowiązujące normy i przepisy. Modyfikacje specyfikacji wykonywanej usługi mogą być dokonane tylko na podstawie wyraźniej, pisemnej prośby Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy. W przypadku modyfikacji naszej technologii na prośbę zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zgodność z normami.
 2. Ceny
  • Wycena zlecenia odbywa się na podstawie informacji przekazanych przez zamawiającego, a w szczególności: lokalizacji gospodarstwa, informacji o rozłogu (rozłożenia przestrzennego pól), płodozmianu, warunków terenowych, ilości działek rolnych, powierzchnię
  • Cena usługi skalkulowana jest dla siatki pomiarowej (rastra pomiarowego) o powierzchni 4 hektary.
  • W przypadku wystąpienia konieczności pobrania większej ilości prób niż wynika z powierzchni zbiorczej gospodarstwa, doliczone mogą być dodatkowe koszty, według rachunku: liczba dodatkowych próba x (ustalona cena usługi za 1ha x 4) plus koszt analizy laboratoryjnej
  • Konieczność wykonania zlecenia większej ilości etapów, może wiązać się z dodatkowymi kosztami (koszty dojazdu, rekalkulacja kosztów zlecenia przy etapie o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 hektarów).
 3. Warunki techniczne
  • Jedna próba zbiorcza pobrana z parceli pomiarowej (4ha ) składa się z 12 nakłóć pierwotnych
  • Próba zbiorcza nie może być pobrana z powierzchni większej niż 4 ha z dokładnością do 0,1ha.
  • W ramach standardowych warunków, przyjmuje się realizację zlecenia w maksymalnie 3-etapach.
  • Zamawiający ma obowiązek wskazanie fizycznych granic pól objętych zleceniem bądź dostarczenie map pozwalających na bezbłędną ich lokalizację. Lokalizacja pól na podstawie numerów działek ewidencyjnych wymaga uprzedniego kontaktu z realizującym oraz podlega dodatkowej opłacie
  • Usługi pobrania prób glebowych oraz inwentaryzacji pól (pomiary obrysów) stanowią odrębne usługi i należy uwzględnić je w zamówieniu
 4. Realizacja
  • Zamówienia nie są realizowane na polach na których występują:
  • Uprawy nie rolnicze (rośliny energetyczne, sady owocowe i inne)
  • Pola w złej kulturze (ugorowane nie koszone, z dużą ilością przeszkód terenowych)
  • W stanie nie pozwalającym na bezpieczne poruszanie się (wysoka roślinność, ukształtowanie terenu itp.)
  • Pola zaorane, o wysokim rozluźnieniu gleby
  • Pola podmokłe, zalane
  • Bezpośrednio po aplikacji nawozów sztucznych lub organicznych
  • Nieuprzątnięte rośliny uprawne lub resztki pożniwne
  • Ostateczną decyzję o możliwości wjazdu na pole podejmuje próbobiorca.
  • W przypadku zastania na miejscu jednej lub więcej z powyższych sytuacji, spisywany jest odpowiedni protokół oraz dokumentacja fotograficzna
  • Pobranie prób glebowych nie jest realizowane w warunkach złej widoczności- zamglenia, po zmroku, itp.
  • Zamawiający, zgłasza realizującemu gotowość do realizacji zamówienia z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.
  • Rzeczywisty termin rozpoczęcia realizacji, może być modyfikowany za obopólną zgodą stron
  • Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego informowania realizującego o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających realizację usługi pomimo wcześniejszego zgłoszenia gotowości (warunki pogodowe, opóźnienia w uprzątnięciu plonów lub resztek pożniwnych)
  • W przypadku ustalenia terminu rozpoczęcia realizacji zlecenia z potwierdzeniem możliwości wjazdu na pole, próbobiorca na miejscu stwierdzi stan uniemożliwiający realizację zlecenia (brak możliwości poruszania się po polu lub występowania upraw lub stanu pola wykluczonych z realizacji), zlecający może zostać obciążony kosztami dojazdu oraz karą
  • W umówionym czasie, zlecający ma obowiązek zapewnienia reprezentanta nadzorującego wykonanie zlecenia i mogącego dostarczyć informacji niezbędnych do jego przeprowadzenia. Zlecający może zostać obciążony kosztami oczekiwania próbobiorcy na reprezentanta
  • Czas realizacji usługi (pobranie prób glebowych) ustalany jest indywidualnie.
  • Czas wykonania analiz próbek gleby zależy od wybranego laboratorium i jest niezależny od wykonawcy w związku z tym nie może być gwarantowany. Standardowy czas wykonania analiz wynosi 2 do 6 tygodni do przekazania prób do laboratorium.
  • Poszczególne etapy realizacji usługi zakończone są protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez zlecającego.
  • Do każdego zamówienia przekazywane jest jedno opracowanie zbiorcze. Wykonanie opracowań podzielonych na więcej podmiotów wymaga zgłoszenia takiej chęci na etapie zlecenia i wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 5. Rozliczenie
  • Rozliczenie usługi następuje zgodnie z etapami realizacji usługi, na podstawie partii przekazanych map drogą elektroniczną.
  • Wydruki map realizowane są standardowo w formacie A3
  • W przypadku realizacji zamówienia w ilości znacznie mniejszej od zamówionego, wykonawca ma prawo rekalkulacji oferty odpowiednio do zrealizowanej powierzchni.